Regulamin sklepu

Regulamin

 

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

 


§ 1

Wstęp

 

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.e-okularnicy.pl prowadzonego przez:

OPTYK BIELA Joanna Biela, Rafał Borach s.c. 62-050 Mosina,
ul. Niezłomnych 1c Nip. 777-23-41-466 REGON 639551343,
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej działalności gospodarczej z dnia 1.04.2013,
przez Urząd Miasta Poznania

a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego. 

§ 2

Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;
Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.e-okularnicy.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
Strona – Usługodawca lub Klient;
Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
Usługodawca (także „Sprzedawca”) – OPTYK BIELA Joanna Biela, Rafał Borach s.c. 62-050 Mosina, ul. Niezłomnych 1c Nip. 777-23-41-466 REGON 639551343;
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

Zadatek – Przez zadatek należy rozumieć dodatkowe zastrzeżenie umowne, które zabezpiecza interes obu stron umowy. Strona, która nie wykona swojego zobowiązania traci zadatek, jeśli sama go dała, albo obowiązana jest go zwrócić w dwukrotnej wysokości.

Okulary korekcyjne - personalizowany wyrób medyczny wykonywany na zamówienie, skłądający się z oprawy okularowej oraz soczewek okularowych.

§ 3

Obowiązki Klienta (Użytkownika Sklepu)

Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Klient zobowiązany jest do zapewnienia, że w stosunku do osoby, która ma stosować zamawiane w Sklepie soczewki:

rodzaj i parametry zamówionych soczewek kontaktowych lub okularowych, zostały dobrane przez lekarza okulistę lub optometrystę;
w badaniu nie stwierdzono indywidualnych przeciwwskazań do używania zamówionych soczewek kontaktowych lub okularowych;
znane są prawidłowe zasady użytkowania soczewek kontaktowych lub okularowych;
poinstruowana została przez lekarza okulistę lub optometrystę o sposobie postępowania w przypadku objawów niepożądanych, związanych z używaniem soczewek kontaktowych lub okularowych i zobowiązuje się do tych zaleceń;
ma ona świadomość, że soczewki należy używać ze szczególnym uwzględnieniem zalecanego trybu i czasu noszenia soczewek, ich systematycznej wymiany, terminów wizyt kontrolnych oraz zachowania higieny przy ich użytkowaniu; 

§ 4

Zamówienia

Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji.
W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Klienta.
Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail albo telefoniczną będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Klient zobowiązany jest do potwierdzenia zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od momentu jego złożenia.
Wraz z otrzymaniem od Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
Jeżeli po złożeniu przez Klienta Zamówienia, okaże się, że realizacja Zamówienia w całości albo w części nie będzie możliwa, Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takim przypadku Klient może anulować Zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie albo anulować złożone Zamówienie w całości.

§ 5

Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.
Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

  1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy (przedpłata);
  2. za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze Towaru (wysyłka za pobraniem),
  3. za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl (PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 Regon: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000
  4. operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  5. za pośrednictwem serwisu PayPal – płatność online (udostępnianie przez PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A.).

Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata) albo za pośrednictwem przelewy24 wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar odpowiednio na rachunku bankowym albo koncie Usługodawcy w serwisie transferuj.pl albo PayPal (po pozytywnej autoryzacji transakcji).
Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Klient sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:

  1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  2. niekompletności przesyłki,
  3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. 

W przypadku zamówienia okularów korekcyjnych metodą za pobraniem, usługodawca ma prawo zarządać przedpłaty w postaci zadatku w wysokości 50 % (pięćdziesięciu procent) wartości zamówienia.

§ 6

Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od wydania Konsumentowi Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na następujący adres Usługodawcy – OPTYK BIELA Joanna Biela, Rafał Borach s.c.
61-042 Poznań, ul. Łowicka 4.
W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Usługodawca zwraca klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności (w tym koszty dostarczenia towaru do klienta) w terminie czternastu dni (14 dni) od otrzymaniu oświadczenia kllienta o odstąpieniu od umowy. Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez usługodawcę, usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Towar powinien być zwrócony na adres: OPTYK BIELA Joanna Biela, Rafał Borach s.c.
61-042 Poznań, ul. Łowicka 4.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) w odniesieniu do umów:
• o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
• w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7

Niezgodność Towaru z umową (Reklamacje)

Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio na adres Usługodawcy (OPTYK BIELA Joanna Biela, Rafał Borach s.c.
61-042 Poznań, ul. Łowicka 4) lub pocztą e-mail na adres sklep@e-okularnicy.pl
W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsument powinien odesłać Usługodawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.
Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.
Konsument jest zobowiązany do zawiadomienia Usługodawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z Umową sprzedaży w terminie do 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności, przy czym odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży trwa maksymalnie 2 lata od dnia wydania Towaru.
Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
Klient w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej produktu ma prawo żądać od usługodawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej:
- obniżenia ceny towaru, a w przypadku wady istotnej - odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba że usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
- usunięcia wady lub wymiany produktu na wolny od wad. 

§ 8

Gwarancja jakości Towaru

Na Towary może być udzielona gwarancja jakości. W takim przypadku z dokumentu gwarancji wynika, kto jest odpowiedzialnym z tytułu gwarancji, określone są warunki gwarancji, a także jak należy postępować w przypadku wykrycia wady w Towarze.
Powyższe nie wyłącza uprawnień Konsumenta określonych w § 8, przy czy Konsument powinien dokonać wyboru, z której formy usunięcia wady Towaru chce skorzystać i z takowej skorzystać.

§ 9

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@e-okularnicy.pl lub pisemnie na adres OPTYK BIELA Joanna Biela, Rafał Borach s.c.
61-042 Poznań, ul. Łowicka 4)

W wypadku Klientów będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług, gdy Usługobiorca rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usług w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Klientowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

§ 10

Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
przedstawienie oferty Sklepu,
możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,
informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia,
możliwość korzystania z Konta Klienta,
Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-3 powyżej nie wymaga Rejestracji.
Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 4 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:

system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

§ 11

Rozstrzyganie sporów

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem , jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 12

Dane osobowe

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Polityce Prywatności, z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

§ 13

Postanowienia końcowe

Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

(stosuje się do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.)

Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Optyk Biela Joanna Biela, Rafał Borach S.C. ul. Niezłomnych 1c, 62-050 Mosina, adres e-mail: sklep@e-okularnicy.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, nie jest to jednak obligatoryjne.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient udzielił zgody na inne rozwiązanie.

Prosimy o odesłanie lub przekazanie nam rzeczy, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym klient poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy, na adres Optyk Biela Joanna Biela Rafał Borach S.C. Ul.Łowicka 4,61-042 Poznań. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.

Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Klient ponosi jedynie bezpośredni koszt zwrotu towaru ( np. koszty opakowania, opłata za przesyłkę zwrotną).