Składanie zamówień i zwroty

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia można składać poprzez:
  sklep internetowy
  email|: sklep@e-okularnicy.pl lub telefonicznie 509-569-807
  Nazwa banku: ING Bank
  Numer konta: 32 1050 1520 1000 0090 9562 2933

 2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

 3. Czas realizacji zamówienia standardowo wynosi 2-3 dni robocze (przesyłka proirytetowa) do 14 dni zgodnie z polskim prawem. W innych przypadkach (przesyłka o niestandardowych wymiarach, i tym podobnych) klient zostanie poinformowany.

 4. Na zakupiony towar wystawiana jest faktura lub paragon. Dołączona jest ona do przesyłki i stanowi potwierdzenie (dowód) zakupu.

 5. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania potwierdzenia zamówienia, z zastrzeżeniem przypadków określonych w zdaniu następnym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia wzbudzających wątpliwości, w szczególności co do kompletności lub prawdziwości danych zawartych w zamówieniu, zamiaru wywiązania się z zobowiązań nakładanych przez umowę lub właściwego użytkowania towaru. Sprzedawca może uzależnić realizację zamówienia od uzyskania potwierdzenia zamówienia lub przedpłaty.

 6. W przypadku zamówienia okularów korekcyjnych metodą za pobraniem, usługodawca ma prawo zarządać przedpłaty w postaci zadatku w wysokości 50 % (pięćdziesięciu procent) wartości zamówienia.   

Na potwierdzenie zamówienia czekamy do 5 dni roboczych.

Zwroty

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od wydania Konsumentowi Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na następujący adres Usługodawcy – OPTYK BIELA Joanna Biela, Rafał Borach s.c.
  61-042 Poznań, ul. Łowicka 1
  .

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Usługodawca zwraca klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności (w tym koszty dostarczenia towaru do klienta) w terminie czternastu dni (14 dni) od otrzymaniu oświadczenia kllienta o odstąpieniu od umowy. Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez usługodawcę, usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Klient ponosi ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towaru (np. koszt opakowania, opłata za przesyłkę zwrotną)
 4. Towar powinien być zwrócony na adres: OPTYK BIELA Joanna Biela, Rafał Borach s.c.
  61-042 Poznań, ul. Łowicka 1
  .

 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) w odniesieniu do umów:

  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Link do formularza zwrotu znajduje się w mailu z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Jeśli mail został usunięty można zastosować formularz dostępny na stronie UOKiK.